Občanské právo
 • komplexní právní poradenství v oblasti závazkového práva
 • zastupování v občanskoprávních sporech
 • dědické řízení
 • vymáhání pohledávek
 • právní vztahy k nemovitostem (právní poradenství a příprava dokumentace v oblasti pronájmu, prodeje a koupě všech typů nemovitostí, zastoupení v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem, problematika věcných i závazkových práv k nemovitostem)
 • správa a vymáhání pohledávek (příprava vzorové smluvní dokumentace, návrh řešení a efektivní správy pohledávek po splatnosti, soudní vymáhání pohledávek, včetně exekučního řízení)
 • právní rozbory a stanoviska

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení
 • obhajoba ex offo/ustanovený obhájce
 • trestná činnost mladistvých
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání)

Obchodní právo (obchodní korporace)

 • právní poradenství v oblasti zákona o obchodních korporacích
 • zakládání, změny a likvidace obchodních korporací včetně zastoupení ve věcech obchodního rejstříku
 • právní rozbory a stanoviska

Rodinné právo

 • kompletní právní zastoupení a služby při řešení problémů spojených s rozvodem manželství včetně sepisu smluv
 • vypořádání společného jmění manželů, práv a povinností k nezletilým dětem
 • majetkové vztahy mezi manžely (zajištění rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů notářem)
 • zastupování ve věcech úpravy rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství včetně úpravy styku rodiče s dítětem
 • zvýšení/snížení vyživovací povinnosti rodiče k nezletilým dětem, úprava vyživovací povinnosti mezi manžely a rozvedenými manžely
 • žaloby na určení či popření otcovství

Správní právo

 • zastupování před správními orgány včetně kompletního sepisu opravných prostředků
 • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů (správní žaloba, obnova řízení, kasační stížnost)
 • sepis žalob proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasační stížnost, obnova řízení
 • zastupování v řízení o žádosti o udělení českého státního občanství, zastupování cizinců před cizineckou policií, řešení otázky azylu
 • vyřízení oprávnění k provozování živností (živnostenských listů) a jejich změn

Pracovní právo

 • řešení pracovně právních problémů jako je vznik, změna a ukončení pracovního poměru
 • sepis pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • vypracování dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů a dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
 • právní poradenství a zastupování ve sporech o náhradu škody mění

Ostatní služby

 • advokátní úschovy
 • prohlášení o ověření pravosti podpisu na listině sepsané i nesepsané advokátem
 • zajištění znaleckých posudků